МОНГОЛ ОРНЫ АН АМЬТАН

 1. Алтайн аргаль (Ovis ammon Linnaeus, 1758)
 2. Бодон гахай (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
 3. Соргог бөхөн (Saiga tatarica tatarica Linnaeus, 1766)
 4. Буга (Cervus elaphus Linnaeus, 1758)
 5. Мазаалай (Urus arctos gobiensis Socolovet Orlov, 1992)
 6. Тарвага (Marmota sibirica, Radde 1862)
 7. Тахь адуу (Equus przewalski Ploiakov, 1881)
 8. Хулан адуу (Equus hemionus hemionus Pallas, 1975)
 9. Хүдэр (Moschus moschiferus, Linnaeus 1758)
 10. Хар сүүлт зээр (Gazella subgutturosa Guldenstaedt, 1780)
 11. Цагаан зээр (Procapra gutturosa, Pallas 1777)
 12. Цаа буга (Rangifer tarandus Linnaeus, 1758)
 13. Цоохор ирвэс (Panthera unicia Schreber, 1775)
 14. Чоно (Canis lupus, Linnaeus 1758)
 15. Янгир ямаа (Capra sibirica Pallas, 1776)
 16. Зараа (Hemiechinus auritus, Gmelin, 1770)
 17. Төв Азийн минж (Castor fiber birulai Serebrennikov, 1929)
 18. Элбэнх (Nyctereutes procyonoides, Gray 1834)
 19. Ойн булга (Martes zibellina, Linnaaeus 1758)
 20. Хүрэн баавгай (Ursus actos Linnaeus, 1758)
 21. Туулай (Lepus tolai Pallas, 1778)
 22. Дорго (Meles meles, Linnaeus 1758)
 23. Хярс (Vulpes corsac, Linnaeus 1758)
 24. Шар үнэг (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758)
 25. Нохой зээх (Gulo gulo, Linnaeus, 1758)
 26. Мануул (Otocolobus manul, Pallas 1776)
 27. Шилүүс (Lynx lynx, Linnaeus 1758)
 28. Бор гөрөөс (Capreolus pygargus Pallas, 1771)
 29. Шивэр молцог хандгай (Alces alces pfizenmayeri Zukowski, 1910)
 30. Цоохондой (Felis silvestris, Schreber 1775)
 31. Булга (Martes foina, Erxleben 1777)
 32. Хадны суусар (Martes foina, Erxleben 1777)
 33. Хээрийн солонго (Mustela altaica, Pallas 1811)
 34. Баданга хүдэр (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758)
 35. Цөөвөр чоно (Cuon alpinus, Pallas 1811)
 36. Дагуурын зараа (Mesechinus dauuricus, Sundevall, 1842)
 37. Зэгсний зэрлэг гахай (Sus scrofa nigripes Blanford, 1875)
 38. Ирвэс (Uncia uncia, Schreber, 1775)
 39. Таван хошуу мал - Адуу
 40. Нохой
 41. Голын халиу (Lutra lutra Linnaues, 1758)
 42. Алтан чацуулин (Talpa Altaica-Nicolsky)
 43. Дорны сармаахай (Vespertilio sinensis Peters)
 44. Шарнад цөөвөр (Cuon alpinus Pallas, 1811)
 45. Цоохондой мий (Felis Libica Forster, 1870)
 46. Говийн Еврази шилүүс (lynx lynx isabellina Blyth, 1842)
 47. Суусар булга (Martes foina intermedia, Erxleben, 1777)
 48. Эрээн хүрнэ (Vormela peregusna Guldenstadt, 1770)
 49. Хавтгай тэмээ (Camelus ferus Przewalski, 1883)
 50. Монгол бөхөн (Saiga borealis Tscherski, 1876)
 51. Хар мөрний молцог хандгай (Alces alces cameloides Milne-Edwards, 1867)
 52. Гозоорой зурам (Spermophyllus alaschanicus Buchner, 1988)
 53. Ойн унтаахай (Dryomys nitedula Pallas,1778)
 54. Давжаа Алагдаага (Allactaga elater Lichtenstein, 1825)
 55. Элсний Тажигдаахай (Salpingitis kozlov Vinogradov, 1922)
 56. Соотон Алагдаахай (Euchoreutes naso Sclater, 1890)
 57. Зүүнгар даахай (Stylodipus sungorus Sokolov and Shenbrot, 1987)
 1. Гахуун (Улаангүеэ гахуун)
 2. Гахууна (Хилэнгүеэ гахуун)
 3. Шунгуур (Халтар шунгуур)
 4. Шунгуур (Ухаа шунгуур)
 5. Шунгуур (Буурал шунгуур)
 6. Шунгуур (Отгот шунгуур)
 7. Шунгуур (Хурган шунгуур)
 8. Хотон (Борцгор хотон)
 9. Гогой (Тураг гогой)
 10. Бухшувуу (Усны бухшувуу)
 11. Одойбух (Бичил одойбух)
 12. Одойбух (Бөртөт одойбух)
 13. Дэвлээ (Цагаан дэвлээ)
 14. Ногоовор зашин
 15. Дэглээ (Цасч дэглээ)
 16. Дэглээ (Хурган дэглээ)
 17. Дэглий (Хөх дэглий)
 18. Дэглий (Зээрд дэглий)
 19. Цагаагчин халбагат
 20. Өрөвтас (Дорнын өрөвтас)
 21. Өрөвтас (Хар өрөвтас)
 22. Ягаан нал
 23. Галуу (Бор галуу)
 24. Галуу (Буурал галуу)
 25. Галуу (Манхин галуу)
 26. Галуу (Одой галуу)
 27. Галуу (Хээрийн галуу)
 28. Галуу (Хошуу галуу)
 29. Хун (Гангар хун)
 30. Хун (Хуруут хун)
 31. Хун (Гунгар хун)
 32. Анхир (Модны анхир)
 33. Ангир (Хондон ангир)
 34. Ангир (Анхидал ангир)
 35. Нугас (Зэрлэг нугас)
 36. Нугас (Зэрлэгшир нугас)
 37. Нугас (Ногоохон нугас)
 38. Нугас (Байгалийн нугас)
 39. Нугас (Гэзэгт нугас)
 40. Нугас (Бор нугас)
 41. Нугас (Зээрд нугас)
 42. Нугас (Шовтгор алаг нугас)
 43. Нугас (Цагаанхөмсөгт нугас)
 44. Нугас (Халбага нугас)
 45. Нугас (Мандир уранхажин)
 46. Улаанхушуу биваан
 47. Шумбуур (Улаанхүзүү шумбуур)
 48. Шумбуур (Ундар шумбуур)
 49. Шумбуур (Ухаа шумбуур)
 50. Шумбуур (Гэзэгт шумбуур)
 51. Шумбуур (Тэнгисийн шумбуур)
 52. Нугас (Хотгуужин чөрх)
 53. Нугас (Мөнгөлөг шунгаахай)
 54. Шунгаач (Алаг шунгаач)
 55. Нугас (Тольт монхдой)
 56. Ямаансүүлт (Цагаантолгой ямаансүүлт)
 57. Нугас (Цахиур бохио, Цахиур нугас)
 58. Нугас (Сэвгэр бохио, Сэвгэр нугас)
 59. Бохио (Хумхин бохио, Хумхин нугас)
 60. Сар (Загасч явлаг, Явлаг сар)
 61. Гоорбис (Балч гоорбис)
 62. Гоорбис (Согсоот гоорбис)
 63. Элээ (Сохор элээ)
 64. Хулд (Саарал хулд, Цагаан элэгт)
 65. Хулд (Хээрийн хулд, Хээрийн цагаан элэгт)
 66. Хулд (Нугын хулд, Нугын цагаан элэгт)
 67. Хулд (Алаг хулд, Саарал цагаан элэгт)
 68. Хулд (Намгийн хулд, Намгийн цагаан элэгт)
 69. Хулд (Дорнын хулд)
 70. Харцага (Үлэг харцага, Үлэг харцгай)
 71. Харцага (Морин харцага, Морин харцгай)
 72. Харцгай (Үүрсээ харцага, Үүрсээ харцгай)
 73. Харцгай (Шунгаач харцага, Шунгаач харцгай)
 74. Сар (Тарлан сар)
 75. Сар (Шилийн сар)
 76. Сар (Талын сар)
 77. Сар (Ойн сар)
 78. Харцгай (Саржуу харцгай)
 79. Сар (Могойч загалай, Лусч сар)
 80. Бүргэд (Уулын согсоотбүргэд)
 81. Бүргэдэй (Бахим бүргэдэй)
 82. Бүргэдэй (Харсун бүргэдэй)
 83. Бүргэд (Тарважи бүргэд)
 84. Бүргэд (Бор бүргэд)
 85. Бүргэд (Хан бүргэд)
 86. Бүргэд (Цармын бүргэд)
 87. Бүргэд (Усны нөмрөгбүргэд)
 88. Бүргэд (Цагаансүүл нөмрөгбүргэд)
 89. Ёл (Ооч ёл)
 90. Бүргэд (Дэлт ёлон, Дэлт бүргэд)
 91. Тас (Нөмрөг тас, Нохой тас)
 92. Хажир (Ухаа хажир)
 93. Бүргэд (Хималайн хажир, Цастны хажир бүргэд)
 94. Шонхор (Цагаан шонхор, Жадан шонхор)
 95. Шонхор (Идлэг шонхор)
 96. Шонхор (Эгэл шонхор)
 97. Шонхор (Шууман шонхор)
 98. Шонхор (Хайргууна шонхор)
 99. Шонхор (Турамтай шонхор)
 100. Шонхор (Амарын шонхор)