Газрын нэр Хамгаалалтад авсан талбай Хамгаалалтад авсан он
1 Алагхайрхан уул 36 400 га 1996 он
2 Батхаан уул 21 850 га 1957, 1995 он
3 Булган гол 7 657 га 1965, 1995 он
4 Бурхан буудай уул 52 110 га 1996 он
5 Дэвэлийн арал 10 338 га 2000 он
6 Загийн ус 273 606 га 1996 он
7 Их газрын чулуу 35 000 га 2003 он
8 Их нарт 43 740 га 1996 он
9 Лхачинвандад уул 58 500 га 1965, 1995 он
10 Нагалхаан уулын БНГ 1851 га 1957, 1995 он
11 Намнан уулын БНГ 29709 га 2003 он
12 Тосон Хулстайн БНГ 469928 га 1998 он
13 Тэсийн гол БНГ 101000 га 2006 он
14 Угтам уул 46 160 га 1993 он
15 Ханжаргалант 62 968 га 2003 он
16 Хар ямаат 50 594 га 1998 он
17 Шарга манхан 390 071 га 1993 он
18 Эргэлийн зоо 60 910 га 1996 он
19 Яхь нуур 251 388 га 1998 он